HL a jeho história

V roku 1950 založili páni Leopold Hutterer a Viktor Lechner firmu, ktorá vyrábala výrobky z olova pre odtokové kanalizačné systémy a chemický priemysel. Boli tu technické ako aj obchodné možnosti vybudovat' takúto firmu, ktorá mohla v tejto oblasti spĺňat' širokú škálu potrieb v tejto oblasti.
Začiatok bol vel'mi t'ažký, ale predsa umožnil po krátkom čase zriadit' dielňu a neskôr aj areál závodu (dnešná adresa firmy). S usilovnost'ou a opatrnost'ou bola výroba pomaly vybudovaná. Postupom rokov sa začala menit' tendencia v inštalatérstve a plast nahradzal olovo. Táto zmena bola včas spozorovaná a prechod z olova na plast v priebehu niekol'kých rokov bola systematicky menená. Táto cesta bola tvrdá ale mala budúcnost'. Dnes už nie je len rakúsky trh zásobovaný plastovými výrobkami, ale viac ako polovica výroby je určená na export.
V roku 1982 spolumajitel' firmy pán Leopold Hutterer zomrel a vedenie preberá jeho dcéra, pani Christl Schütz-Hutterer spolu s pánom Viktorom Lechnerom až do roku 1998. Od roku 1998 vedie firmu sama pani Schütz a v roku 2001 sa meni na GmbH (sro). Zmena štruktúry bola možná za pomoci dlhoročného tímu spolupracovníkov-odborníkov. Firma má teraz názov

HL Hutterer & Lechner GmbH

V roku 1993 bol odkúpený susedný areál o vel'kosti 6000 m², tak že je umožnená d'alšia expanzia firmy.
Na základe vývoja nových výrobkov a intenzívnej spolupráce s vel'koobchodom a inštalatérmi si firma vytvorila dobré meno ako doma, tak i v zahraničí.
Závod je dnes s modernou výrobou a najmodernejším strojným vybavením na rozlohe areálu 10 000 m² a zabezpečuje dobre zariadenú zámočnícku výrobu, výrobu foriem, kde môže prebiehat' bezproblémová príprava foriem a výroba špecialnych strojov. Momentálne pre firmu Hl pracuje cca.100 zamestnancov.
Od roku 1990 sa začala expanzia firmy HL do reformných štátov východnej a strednej Európy. V roku 1990 bola zriadená informačná kancelária v Budapäšti. Potom rýchlo nasledovali rýchlo kancelárie v Brne, Bratislave, Varšave, Maribore, Miláne, a Sofií a nakoniec pred rokom v Moskve. Exportné trhy západnej Európy sú riešené zastúpením v Nemecku. Inovácia výrobkov HL ako aj intenzívna starostlivost' o trh zabezpečili to, že 60% výroby je exportovanej. V neustálej starostlivosti o kvalitu firma obdržala certifikát kvality ISO 9001. Kvalita, inovácia výrobkov a priania zákazníkov urýchlene vyplnené sú na prvom mieste vo filozofií vedenia firmy HL, lebo:

HL sa stará o dobrý odtok.

Cookies/Web-Analysis

This site uses Google Analytics. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.