Napojenie odtokov na tesnenie (izolácie) pre vlhké podmienky

Utesnenie vlhkých priestorov, balkónov a terás proti presakujúcej vode, predovšetkým napojenie a výber správnych odtokov spôsobuje často ťažkosti. Veľká časť technických otázok, ktoré nám prostredníctvom servisného hotline prichádzajú, sa týkajú tejto témy.
< Pomocou tohoto článku by sme Vám chceli poskytnúť možnosti, ktoré Vám odtoky HL v tejto oblasti ponúkajú, a uviesť niektoré pokyny k montáži.
< Počet tesniacich materialov, ktoré sa používajú ku spracovaniu, je stále vyšší a svojím chemickým zložením sú často veľmi rozdielne. Priame zapracovanie na tesniacu prírubu odtokov, väčšinou vyrábaných z PP alebo PE, nie je možné, pretzože tieto materiály vykazujú veľmi zlé vlastnosti pre lepenie a nedôjde k zlepeniu s ostatnými materiálmi Trvalo je možné ich len zvariť, tzn. pôsobením tepla ich spojiťs materiálom rovnakého druhu Ako výrobca podlahových odtokov musíme zaistiť možnosť tesného prechodu ODTOK - TESNIACI MATERIÁL.
V praxi to znamená nutnosť nájdenia takých materiálov (väčšinou v tvare fólie), ktoré je možné ako tesne spojiť s odtokom, tak i trvale a tesne so vždy práve použitým materiálom.

Ponúkame Vám možnosti, ktoré sa týkajú ako zovretia fólie, tak i z výroby pevne pripevnených manžiet alebo límcov, kde môžeme a tiež aj vy, ručiť 100 % -né spojenie odtoku s prípojným materiálom.

Prvou a asi najpoužívanejšou variantom je použitie izolačnej alebo utesňovacej súpravy HL83, HL84 a HL86. HL83 je vhodný pre odtoky série HL80, HL90, HL92, HL300, série HL310N, série HL510N a tiež pre HL70.

Súprava sa skladá z nekorodujúceho prírubového krúžku, chlopňového tesnenia, fóliovým prvkom a šiestimi skrutkami. Montáž súpravy je veľmi jednoduchá. Po vložení chlopňového tesnenia do kruhového vybrania v prírube odtoku sa fóliový prvok položí a pripojí pomocou nekorodujúcej príruby a skrutiek s prírubou odtoku. Takto zaistený úsek fólie teraz slúži ako prechod, resp. spojenie odtokov a tesnení. Dôležité je dbať na to , aby výstupky príruby (sú tri) odtoku zapadli do vybrania nekorodujúceho krúžku. Jedine tak budú otvory pre skrutky oboch prírub nad sebou. Predpokladom 100 %-ného utesnenia je samozrejme výber správneho fóliového prvku pre práve tesniacu hmotu. Tento fóliový prvok tak môže poskytnúť k dispozícií pracovník predávajúci izoláciu, alebo tesnenie, alebo ho možno obdržať od nás. Ponúkame Vám úseky fólií pre nasledujúce tasniace hmoty.
1) HL83 s fóliou EPDM (EPDM syntetický kaučuk-etylén-propylén-dechtový polymér). Táto fólia znáša živicu a je vhodná na tesnenie v podobe živičných náterov, živičnej lepenky, event. tiež polymérbytumenových zvarov. Teplota spracovania max. 180° C a izolácie EPDM.
2) HL83.P s fóliou PVC vhodná pre lepenie alebo zvarovanie s izolačnou PVC.
3) HL83.M s fóliou Montaplast B – 3-vrstvová textilná fólia s kaučukovou vložkou, vhodná pre alternatívne tesnenie s 2-zložkovou epoxydovou priskyricou alebo dvojzložkovou disperziou umelej priskyrice, ako napr. Soperflex Deitermann + ďalšie bežné stierkové izolácie.
4) HL83.B s olovenou fóliou pre olovené uloženia.
5) HL83.0 – dodávame izolačnú súpravu bez fóliového prvku, je možné pripojiť fóliou dodávanou na stavbe (najbežnejšie k PVC mäkčeným fóliam)
6) HL83.H s manžetou z polymérbitumenových pásov na pripojenie k živičným zavarom. Malo by sa k nemu však pozerať ako ku prostriedku k riešeniu problémov, lebo pre tento druh tesnenia poskytujeme celý rad odtokov, ktoré sú už špeciálne k tomu vybavené.

Jedná sa o odtoky série HL80H, HL72.1H a HL317H. Tieto odtoky sa už pri výrobe vybavujú polymérbytunovou manžetou a poskytujú tak jednoduchú a istú možnosť napojenia do živičných zvarov, pretože sa tu navzájom spájajú rovnaké materiály.

U všetkých foriem tesnenia platí, že vody z netesností, resp. presakujúca voda, ktorá sa vyskytne na tesniacej úrovni, by mala odtiect odtokom. To znamená, že miesto spojenia medzi odtokovým telesom a rámom nadstavca alebo prvkom nadstavby nesmie byť utesnené. Pri použití HL83 a vhodných odtokov je preto nutné na tomto mieste vynechať O- krúžok na ráme nadstavca alebo prvku nadstavby.

HL84

1) HL84 s fóliou EPDM (EPDM syntetický kaučuk-etylén-propylén-dechtový polymér). Táto fólia znáša živicu a je vhodná na tesnenie v podobe živičných náterov, živičnej lepenky, event. tiež polymérbytumenových zvarov. Teplota spracovania max. 180° C a izolácie EPDM.
2) HL84.P s fóliou PVC vhodná pre lepenie alebo zvarovanie s izolačnou PVC.
3) HL84.M s fóliou Montaplast B – 3-vrstvová textilná fólia s kaučukovou vložkou, vhodná pre alternatívne tesnenie s 2-zložkovou epoxydovou priskyricou alebo dvojzložkovou disperziou umelej priskyrice, ako napr. Soperflex Deitermann + ďalšie bežné stierkové izolácie.
4) HL84.CU s medenným límcom
5) HL84.E – s pozinkovaným plechovým límcom, pre strechy s pozinkovaným plechom
6) HL84.H s manžetou z polymérbitumenových pásov na pripojenie k živičným zvarom.
Malo by sa k nemu však pozerať ako ku prostriedku k riešeniu problémov, lebo pre tento druh tesnenia poskytujeme celý rad odtokov, ktoré sú už špeciálne k tomu vybavené. Pre odtoky HL72.1 a HL317 je vhodná izolačná súprava HL84. V podstate pre ňu platí to isté ako pre HL83. S výnimkou montáže. HL84 sa k odtoku neupevňuje pomocou skrutiek, ale fóliový prvok sa pomocou tanierového nerezového krúžku cez tlakové tesnenie vtiahne do telesa odtoku až do zaklapnutia nekorodujúceho krúžku. Pri použití cudzej fólie je nutné dbať na to, aby fólia nebola silnejšia než max. 2 mm a aby bola pružná, popr. aby sa dala dotiahnuť. S HL84 sa dodáva tzv. nosný krúžok. Jedná sa o strediaci krúžok, ktorý zachytí rám nadstavca alebo prvok nadstavby a vytvára požadovanú netesnosť medzi rámom nadstavca a odtokovým telesom a zaručuje tak odtok vody z netesnosti odtokom. Ďalšou možnosťou alternatívnych utesnení sú odtoky série Cera-Drein. Tieto sú vybavené polymérbetónovým límcom, ktorý sa v úrovni s povrchom vloží do mazaniny a vybetónuje. Pre lepšie ukotvenie a pre zamedzenie trhlín je v límci prečnievajúcom spôsobom zabudovaný rošt zo stavebnej ocele a sieť z polyésteru. V prevedení Cera-Drain je možné dodávať odtoky série HL80C, HL72.1 a HL317 v spojení s prvkom nadstavby HL360 Cera- Drain. Tu je límec Cera –Drain upevnený k prvku nadstavby vhodnom pre odtok. Odtoky Cera-Drain sa tiež zvlášť hodia pre renovačné práce. Použitím odtoku Cera-drain a alternatívneho tesnenia je možné často ušetriť mnoho času a financí (Bild Systém Ditermann). Čo robiť ak odtok sedí príliš nízko voči úrovni izolácie, alebo je už utesnený a má byť vytvorená 2. tesniaca úroveň. U odtokov série HL80, HL70, HL300, HL310N, HL510N, teda všetky odtoky, kde je vhodná súprava HL83, s vínimkou odtokov HL90, HL92 používame voľnú tesniacu prírubu HL85N. HL85N je čo do prevedenia rovnaký ako príruby odtokov (to znamená, že vhodná je opäť tesniaca súprava HL83), na ryhovanom ráme nadstavca alebo prvku nadstavby je posuvná a pomocou 2 poistných bezpečnostných objímok sa fixuje v správnej výške. Dôležitý je tu O- krúžok medzi HL85N a rámom nadstavca a O- krúžok medzi rámom nadstavca a prip. prvkom nadstavby. Po montáži HL83 na HL85N je nutné tesne nad HL85N vyvŕtať otvory do rámu nadstavca tak, aby voda mohla odtekať. Ak sa nevyužije spodná možnosť izolácie, je nutné i tu použiť O- krúžku. Ak je najvrchnejšia tesniaca úroveň alternatívnym tesnením, t.j. tesniaca úroveň sa nachádza bezprostredne pod dlaždicami, je výhodné tesniacu prírubu vložiť cca 10 mm pod hornou hranou mazaniny. Takto hlavy skrutiek neprečnievajú a nezavadzajú tak pri lepení dlaždíc.

HL86 Serie

Táto séria pozostáva s nerezového prítlačného krúžku278 x 198mm, gumového tesnenia a 8 nerezových skrutiek.Používa sa pri serií HL605, HL606. Pre parkoviská, garáže, dvory a mosty. Montáž je analogická ako pri serií HL83
1) HL86 s fóliou EPDM (EPDM syntetický kaučuk-etylén-propylén-dechtový polymér). Táto fólia znáša živicu a je vhodná na tesnenie v podobe živičných náterov, živičnej lepenky, event. tiež polymérbytumenových zvarov. Teplota spracovania max. 180° C a izolácie EPDM.
2) HL86.P s fóliou PVC vhodná pre lepenie alebo zvarovanie s izolačnou PVC.
3) HL86.M s fóliou Montaplast B – 3-vrstvová textilná fólia s kaučukovou vložkou, vhodná pre alternatívne tesnenie s 2-zložkovou epoxydovou priskyricou alebo dvojzložkovou disperziou umelej priskyrice, ako napr. Soperflex Deitermann + ďalšie bežné stierkové izolácie.
4) HL86.B s olovenou fóliou pre olovené uloženia.
5) HL86.H s manžetou z polymérbitumenových pásov na pripojenie k živičným zvarom. Malo by sa k nemu však pozerať ako ku prostriedku k riešeniu problémov, lebo pre tento druh tesnenia poskytujeme celý rad odtokov, ktoré sú už špeciálne k tomu vybavené.

Vpusty s na závode privarenými živičnými izolačnými pásmi

Ako optimálne riešenie k živičným izoláciám ponúkame celú sériu vpustov, ktoré majú priamo na závode navarený živičný izolačný pás. Živičný izolačný pás je navarený na plastový tanier telesa vpustu a takto prepojený ponúka najväčšiu istotu pri izolovaní živičnými izolačnými pásmi.Tieto výrobky rozpoznáte podl’a písmena „H“, ktoré znamená to isté ako „HUL“, alebo „hulbit“ (živičná izolácia).

Nové spôsoby izolovania

CeraDrain

Alternatívne tesnenie(hydroizolácie) a konštrukcie s ľahkým podložím spĺňajú moderné požiaqdavky nie len optické (malá výška konštrukcie, napr. pre dlažbu obložené sprchy), ale tiež hygienické (plavárne, nemocnice,, mokré priestory vo fitness-centrách a saunách, kuchyňách i ke´d sú spravidla obložené), ale tiež požiadavky zo strany stavby, požiadavky predpisov a predovšetkým požiadavkami bezpečnostných aspektov.
Princíp použitia zašpachtľovanej epoxydovej pryskyrice alebo samotného lepidla na obkladaťky ako vodu neprepúšťajúceho utesnenia si vyžaduje moderné a spoľahlivé možnosti integrácie odtokov. Systém CeraDrain je optimálnym riešením. Utesnením sa prevedie v priamom spojení s keramickými obkladmi, čo vedie k tomu, že podklad nemôže presiaknuť. Jadrom systému CeraDrain je zaliata príruba z polymérbetónového betónu, na ktorú priamo naväzuje spádový betón. Pre osadenie vtoku slúžie nastavovacie nožičky, pomocou ktorých môžeme previesť na milimeter presné nastavenie výšky. Ocelová konštrukčná výstuž zaliata do príruby presahuje pri tom do betónovej mazaniny podlahy a zamedzuje tvorbe trhlín v dôsledku pohybu súvisiacích so sadaním v kritickej prechodovej oblasti. Pri pokladaní podlahovej hydroizolácie vo forme trvale elastických tesniacich prostriedkov (hydroizolačných stierok) bude pre zosuilnenie na prírubu položená vložka zo sklennej tkaniny. Hydroizolačné stierky koncipované pre túto inštaláciu (pokládkuň tenkého podložia, ktoré dostatočno zabezpečia prechod k odtoku, môžu byť na tomto povrchu jednoducho a bezpečne spracované. HL ponúka systém CeraDrein ako mnohostranné doplnkové (nadstavbové) prvky (HL85NC, HL360) pre základné typy odtokov. Taktiež ponúka hotové, prepracované vpuste so zápachovým uzáverom 50mm vodného stĺpca (HL80.1C(R)), prípadne balkónové a terasové odtoky s nezámrznou suchou klapkou proti prenikaniu zápachu vo vonkajšom prostredí (HL80C(R)).